CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GREEN SUN VIỆT NAM LÀ GÌ?

Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Green Sun Việt Nam cung ứng các giải pháp, để cộng đồng gia tăng cơ hội tạo và nâng cao giá trị.

Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Green Sun Việt Nam làm như thế nào?

Phương pháp: Cộng đồng hóa.

Công cụ: Quy trình quản trị, công nghệ, sản phẩm & dịch vụ thương mại, tài chính.

Con người: Ai cũng có thể là thành viên của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Green Sun Việt Nam.

Xúc tiến các giải pháp cho lĩnh vực nguồn lực

♥ Học tập

♥ Lao động

♥ Định cư

♥ Trong nước & Quốc tế

Hoạt động cộng đồng

♥ Đoàn kết cộng đồng

♥ Thực hiện các công việc liên quan nghĩa vụ, trách nhiệm với xã hội và đất nước

♥ Thực hiện các công việc giữ gìn, phát triển và bảo tồn các giá trị: Văn hóa, tôn giáo, lịch sử, trí tuệ, nghệ thuật…

♥ Hoạt động nhân đạo, hỗ trợ an sinh xã hội

Xúc tiến hợp tác, chuyển giao, ứng dụng khoa học & Công nghệ

♥ Ứng dụng nâng cao sinh hoạt đời sống

♥ Ứng dụng phát triển nhân loại

SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI – VĂN HÓA

♥ Sứ mệnh: Nỗ lực cho công việc đoàn kết cộng đồng

♥ Giá trị cốt lõi: Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Green Sun Việt Nam sẽ phát huy giá trị của việc đoàn kết để tạo giá trị đời sống tốt nhất cho cộng đồng và nhân loại.

♥ Văn hóa: Văn hóa Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Green Sun Việt Nam dựa trên tôn chỉ hoạt động và cũng là giá trị cốt lõi: Minh bạch và cùng đồng thuận

HỆ THỐNG HẠ TẦNG CƠ SỞ

Năm 2025 đạt:

∗ 11,000 văn phòng thực thi cấp cơ sở xã/phường

∗ 750 văn phòng quản trị cấp quận/huyện

∗ 63 văn phòng điều hành cấp tỉnh/thành phố

CỘNG ĐỒNG

• 15,000 thành viên cộng đồng lõi: Hệ thống cổ đông, nhân viên vận hành, nhân viên tương tác.

• 1000 thành viên cộng đồng chiến lược: Hệ thống đối tác hợp tác

• 10,000,000 thành viên cộng đồng: Cá nhân, tổ chức tương tác trong cộng đồng để nâng cáo giá trị cuộc sống.